Кой ти дава право да си талантлив?Специален поздрав: Концерт за арфа и оркестър от Карл Райнеке, в изпълнение на Анна-Мария Равнополска-Дийн, името говори само за себе си. 

"Но кой дава това право на артиста да изтръгва въздишки от гърдите ни, да ни заствая да се вълнуваме, да се бори с невидими сили, да празнуваме безименни победи заедно с него? Да ни изпълня с нивга неизпитани трепети, с крилете на вдъхновението си, да ни отнася към незнайни брегове, отгдето ни разкрива невидени до тоя миг кръгозори? Как да си обясним неговата дързост да разполага безгранично със сърцата ни?
   Отговорът е явен: п р е в ъ з х о д с т в о т о  н а   д у ш е в н и я  ж и в о т   н а
а р т и с т а, музикалното му сродство с композитора, връзките му с невидимия чуден свят, от който композиторът черпи поетическото съдаржание на своите творения.
    Истинският артист и посредник между два свята: между дивния свят на композитора и нашата бедна действителност. Той ни създава възможнжст да изживеем вълнения и трепети, които биха ни останали чужди бец него. Издига ни високо над един живот, проуден от хиляди злини, изпълнен с противоречия и несъобразности, за да ни въведе в друг – хармоничен и прекрасен. Той ни предлага нещо, което напусто търсим в живота: разкрива ни хармонията и великолепието на един свят, който срещаме само в мечтите си." - Андрей Стоянов (1890-1969), български композитор и музикален критик. 
Няма коментари: