Класификация на чуждиците: Закоравели чуждици

Списъкът, който ще представя тук подразделя в няколко категории чуждиците, в зависимост от това до колко силно са навлезли в езика ни. Някои думи ще бъдат спорни и вероятно някой ще каже, че това е заемка, която обогатявала езика. Може и да е вярно, но основният проблем е, че съвременното ни езикотърсачество се концентрира върху чуждите думи, а подминаваме възможностите, които нашият език предоставя. От няколко американски, френски или немски думи няма да умрем, нито езикът ще прегреши толкова, въпросът е да има осъзната и насочена мисъл към възраждането на стари и самобитни български думи.

Закоравели чуждици 

чуждици, които толкова отдавна са навлезли на български, че вече ти възприемаме като български, въпреки че имаме български съответствия. 

болшинство (руски) - мнозинство. (Андрейчин)

коствам (немски) - струвам, чиня. Вместо "Какво ти коства да направиш това?", Андрейчин препоръчва "Какво ти чини да направиш това?"  Наистина е жалко, че думата чиня тотална изчезва от книжовния ни език.

мемориален (френски) - паметен. Паметна плоча, а не мемориална плоча. (Андрейчин)

начинаещ (руски) - започващ. (Андрейчин)

ниво (френски) - българската дума е равнище. (споменава го Андрейчин)

племенник (русизъм) - син или дъщеря на брат или сестра. На български има ясно разграничение: братанец и братовица/братаница (деца на брата) или сестринец и сестриница (деца на сестрата). Може да се възползваме от племенник, когато говорим по-общо. Така наистина обогатяваме езика, но при сегашното положение крадем от неговата изразителност. (вж. Найден Геров за тази дума) 

подстрекавам (руски) - "подбуждам, подбутвам, подсторвам, подуствам, науствам, подучвам, подкуструвам, насъсквам" (Найден Геров)

превантивен (френски) - предпазен. За мен думата звучи много естествено, но езиковедът Андрейчин упорито настоява, че е излишна.

преса (френски) - печат. Чуждестранен и български печат. (Андрейчин)

ритуал - обред. Празнични обреди вместо празнични ритуали.

старая се (руски) - "български: залягам, застаям, настаям, гледам, мъча се, трудя се, силя се, радя." (Найден Геров)

стълкновение (русизъм) - сблъсък, сблъсквания (Андрейчин)

уважавам (русизъм) - тача, почитам. (вж. Найден Геров) Думата е навлязла много дълбоко на български в официалната реч. Това обаче не означава, че не трябва вече да ползваме такива хубави думи като тача и почитам, Също така не виждам причина защо да не се обръщаме към гостите като "почитаеми гости". Показателно е, че на македонски български използват обръщението "Почитувани дами и господа" или "Почитуван г-н Претседател"

уважаем (русизъм) - почитаем - вж. коментара за уважавам. (Геров)


Следва продължение ...

Цитирани съчинения

Андрейчин, Любомир. Езикови тревоги. ИК: Наука и Изкуство. София, 1973 

Геров, Найден. Предисловие. В: Речник на българския език. том 1: А-Д.   Пловдив, 1895. Видяно във Фототипното издание на Български писател от 1975. Целият увод може да откриете тук


Няма коментари: