Устойчиво земеделие по български

Много писатели, журналисти и интелектуалци си служат с чуждици, въпреки че имаме превъзходни български думи в най-различни области. Така например по земеделските вестници говорят за „но-тил“ технология, при положение, че на български се казва безорно или неорно земеделие. Е, това нищо не е щом някои вече казват "сори" вместо извинявай.

Понякога употребата на чуждиците е свързана с най-обикновено непознаване на съответната дума на български. Трябва да имаме предвид, че има и заемки, тоест такива думи, за които няма българско съответствие. Може да се говори надълго и нашироко за ползата и вредата от чуждиците и заемките (повече по темата тук), но сега искам просто да дам много кратък английско-български речник на устойчивото земеделие.  Постепенно ще допълвам речника.

В случай, че ви се налага да използвате за пръв път някакъв термин, който все още няма съответствие на български, не се чувствайте длъжни да използвате една дума. Спокойно може да си служите и с повече думи за да бъдете по-добре разбрани. Например немското Schadstoff означава и се превежда като вредно вещество, ако направо напишете шадщоф, не правите превод а транслитерация - пишете немската дума на български. Понякога, много добро решение е да се консултирате с народните говори. Народният език може да бъдем много точен, ясен и разбираем и е за предпочитане пред механичното копиране на чужди термини (Ето какво казва Вазов по въпроса). Ако щете попитайте баба си и дядо си, най-малкото те са били по-близко до природата от вас. (Ето и малко централно-балканска земеделска лексика.)   


Английско-български речник на устойчивото земеделие

English-Bulgarian Dictionary of Sustainable Agriculture


agroforestryагролесовъдство. Земеделската практика да се садят дървета сред посевите.
catchcrop - междинна култура, послесев. ултури, които се развиват е промеждутъка от време между основната или втората култура от предходната година в сеитбата или засаждането на основната култура за текущата година." Например, като послесев синапът е идеален предшественик за царевицата (Виж тук). Да не се бърка с общосев, вж. intercropping.

carbon sequestration - въглеродно улавяне, въглеродно складиране, въглеродно съхраняване. Изключването на част от въглерода от състава на атмосферата. Въглеродно улавяне чрез посаждане на дървета, чрез неорно (безорно) земеделие. При тези практики въглеродът се складира и не участва вече в парниковия ефект. 

case study  - приложен случай, случай на приложение, практически случай, случай от практиката. 

companion planting - разговорно. общосев, междуредови култури, другарче. Бележка: В текст най-подходящият превод на companion planting е засаждане на другарчета, приятелчета. Тази дума е с разговорна употреба, повечето научни изследвания предпочитат термина  

intercropping вж. по-долу.

compost tea brewer - тороварка, компостовар (думите са образуване по подобие на самовар, кафеварка). Устройство за производство на компостов чай (наричан още компостен чай). Обикновено представлява бидон с помпа, която овъздушава водата, в която е натопена компостена торбичка. Компостената торбичка е подобна на торбичките за чай, но вместо чай съдържа компост. Компостовият чай съдържа полезни микроби, за които има сведения, че могат да се справят с различни патогени. 

crop rotation - сеитбобръщение, плодосмяна. Земеделската практика да се редуват културите на определена площ, за да не се изтощава едностранно почвата.

deforestration - обезлесяване. Изсичането на горите от човека.

desertification - опустиняване. Процесът, при който плодородната земя се превръща в пустиня.

disturbance - бедствие, катаклизъм. Термин от екологията. Обозначава събитие, което изважда съобществото от равновесие. Например изригване на вулкан, изсичане на гора, падане на метеорит, силна градушка. 

edible forest gardenгорска градина, (благо)дръзд, (може просто да казвате дръзд или дръздище), благодръздище, (от благ + дрезд, дръздак – гора. Произлиза от старобългарското дрѧзга - гора), ядливи овощни градини, овощни лесове, горски овощия. Овощна градина устроена и умишлено проектирана  като гора за максимален добив на хранителни блага. Вж. agroforestry

fertigation - торопояване, торонапояване, фертигация. Внасяне на торове чрез напояване. 

floriculture - цветопроизводство, цветовъдство (побългарен русизъм), цветарство. Производство на декоративни растения.

foliar fertiliser - листен тор. Вид тор, която растенията приемат директно през листата си. 

foliar feeding - листно торене, листно подхранване.  Подхранване на растенията чрез пръскане на листни торове. 

homegarden (благо)дръзд/дръздище, горска градина (вж. edible forest garden)

intercropping общосев, комбиниран посев, съвместен посев, смесен посев, междуредови култури, междуред. Също, двусев (две култури), трисев, многосев (повече от две), междусев (в смисъл на култура насадена между редовете на основната култура, не в смисъл на междинна култура). Практиката да се сади на едно място повече от една култура. Например, общосев на царевица и боб. *Забележка:  Междинните култури "са култури, които се развиват е промеждутъка от време между основната или втората култура от предходната година в сеитбата или засаждането на основната култура за текущата година." В противоречие с утвърдената агрономическа лексика, статистическата служба дълго време употребява "междинна култура" в смисъл на общосев, междуред: "Като междинни посеви да се считат посевите нa някоя култура между редовете на друга култура. Междинни са също така посевите засяти между дърветата на овощните фиданки." (Упътване за съставяне на годишен отчет на ТКЗС за 1958 г.). Объркването идва от употребата на корена "межд", в съвременната употреба на междинен посев, "между" разграничава два интервала от време. Още повече, понякога понятията се преплитат срв. например подсев. 
monoculture - монокултура, едносев. Отглеждането само на една култура на едно място. Смята се за екологически неустойчиво.

mulch - застИлка, затиклО, застЕл, запушалка. (Мулч и мулчиране са чуждици); mulching - застилане, покриване, запушване. Покриване на почвата около едно растение с някакъв материал (камъни, слама, сено, дървесина, найлон), което възпрепятства растежа на плевели. Бележка: Има и диалектни думи затова, ако някой се сети да напише в коментарите. Благодаря!

no-till agricultureбезорно, неорно земеделие. (Ноу тил и но тил, това са излишни чуждици и мързеливо изместват българските думи) Земеделие при което земята не се оре или пък орането е сведено до минимум. 
polyculture - поликултура, многосев. Засаждането на повече от една култура на едно място. Обратното на монокултура (едносев). Многосев е по-простата форма, с по-малко култури, докато поликултурата се очаква да има повече компоненти.

penetrometer - проникомер. Уред за установяване почвеното уплътняване, обикновено представлява метална пръчка, със заострен край, която се натиква в земята чрез натиск. Специален датчик отчита силата необходима за проникване и така се определя колко е уплътнена почвата. 

permaculture - вечноделие, пермакултура. Вид земеделие, при което агросистемите се създават по подражание на природни екосистемиТерминът пермакултура е въведен от Дейвид Холмгрен и Бил Молисън през 1978 г. На македонски се казва вечноделство или вечноделие (вечно земјоделство или вечно земјоделие). (Не се препоръчва употребата на думата "пермакултура", особено в израза "Занимавам се с пермакултура."  Редовният отговор на последното е "Ааа, значи изучавате мъжкото плодородие (с+пермакултура!?) !" Затова препоръчвам "Занимавам се с вечноделие.")

permaculturist - вечноделец. (Не се препоръчва на български употребата на думата пермакултурист, защото повечето хора го възприемат като нещо свързано с "боди-билдинг" (телесно усъвършенстване), другия вариант, думата "пермакултурчик" също не е за поощряване, защото събеседникът бърка, че става въпрос за номенклатурчик (член на номенклатурата). Вж. permaculture

petal - венчелистче 

silvoarable land- лесоорна земя. Земеделската практика да се садят дървета сред орната земя.
silvopastoralгорскопасищен, лесопасищен (неправилно изписване горско-пасищен, лесо-пасищен). вж. silvopastoral land

silvopastoral landгорскопасищна, лесопасищна земя (понякога са изписвани с тиренце, но тенденцията в книжовния език е да се сливат този тип думи срв. с трудовокооперативен вм. трудово-кооперативен),  Пасище, на което са насадени и дървета.

soil compaction - почвено уплътняване

speciose - видовит (За биологичен род, семейство, разред и тн.) Който има много видове.

stolon - ластун, въси, мустаци. 

strip till - ивична оран

sustainableустойчив. Който може да бъде поддържан за неопределено време.
truncheon - резнище. Вид голям резник  използван за вегетативно размножаване на големи храсти или дървета. Разликата между обикновените резници и резнищата е в големината им: резниците са с малки размери, а резнищата могат да бъдат високи до два метра и повече. Резнищата се използвали много в Индия и някои ги смятат за бърз и практичен начин за залесяване. 


За сега това са думите от тази категория, за които се сещам. Ако някои има други предложения нека пише. Възможно е да има и много хубави диалектни или старобългарски думи, които да се използват също наместо английските. Ще се радвам да добавите препоръки. Има множество речници на български диалекти, където могат да се открият полезни думи за тази цел. Не трябва да подценяваме и консултациите с по-възрастни хора, които са се занимавали със земеделие, защото те могат не само да ни ограмотят, но и да ни дадат безценни съвети.

2 коментара:

::: o3one ::: каза...

Благодръзд? Ваше въведение? Няма лошо, стига да се наложи. Днес дългите думи не са модни. Богатството на един книжовен език идва от диалектите му. По обратния път само чуждици и заемки. Имаше едни пермакултурчици, които май са вкарали в оборот лъкатуш (swale). Аз пък ползвам заселка вместо махла. Поздрави!

Кристофър-Джоузеф Равнополски-Дийн каза...

Благодаря Ви много за коментара! Похвално е, че Вие и колегите вечноделци се опитвате да употребявате български думи, а не пасивно да приемате каквото Ви се поднесе. Това много добре се съчетава с цялостната философия на вечноделието или пермалкултурата, която е отпор на потребителското плюскане. Човек трябва да се стреми да бъде самобитен (автентичен) и да се различава от другите, а не просто да прави "копи-пейст". Човек трябва да използва недооцените ресурси, с които разполага. Както вечноделеца се стреми да няма хабила, да използва изоставените вещи (например с автомобилни гуми да терасира наклонена площ), недоупотребените природни блага (например да използва максимално светлината в градината като насажда сложни общосеви на дървета и нискостеблени), така и езикотърсачът се стреми да използва стари и забравени думи за нови цели.